Tuesday, July 19, 2016

Chuyện cười trong ngày

Không tin chắc vào ngày mai

- Những người làm việc trong nghề của tôi đều không bao giờ có thể tin chắc vào ngày mai.

- Ông là lính công binh phá mìn?

- Không, tôi là nhà khí tượng học.

No comments:

Post a Comment