Sunday, May 29, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thâm Ân Phật Tổ khó báo đáp

(Chánh Pháp Sơn Lục Tổ Truyện)

Đằng Nguyên Đằng Phòng ( 1296 - 1380 ), vị trung thần của Nam Triều, ban đầu là đệ tử cư sĩ của Đại Đăng Quốc Sư (Daitõ Kokushi ), đến năm 39 tuổi ông xuất gian, theo hầu Vô Tướng Đại Sư Quan Sơn Huệ Huyền ( Kanzan Egen), vị tổ khai sơn Diệu Tâm Tự (Myõshin-ji), chuyên tham cứu công án "vốn đã tròn thành Phật". Một ngày nọ, ông hoát nhiên đại ngộ. Khi ấy, ông trình lên thầy bài kệ đại ngộ như sau:

"Tâm nầy đã ngộ trường không mất, lợi ích trời tận tương lai , thâm ân Phật tổ khó đền đáp, ruột ngựa thai lừa sống một mai."

Khi ấy Vô Tướng Đại Sư hỏi rằng:

- Tâm ấy ở đâu vậy?

- Thưa, tròn đầy khắp hư không. Đằng Phòng đáp.

- Thế thì lấy gì để làm cho lợi ích trời người chứ? Đại Sư hỏi lại.

- Đi đến tận cùng sông nước, ngồi nhìn mây hiện trăng lên.

- Làm sao báo đáp thâm ân chư Phật tổ? Đại sư hỏi.

- Đầu đội trời, chân đạp đất. Đằng Phòng trả lời.

- Thế sao chẳng chun vào ruột ngựa, thai lừa đi? Đại Sư hỏi tiếp.

Khi ấy Đằng Phòng im lặng lạy ba lạy. Vô Tướng Đại Sư cười sảng khoái bảo:

- Thượng nhân hôm nay đã đại ngộ triệt để rồi đó!

Nhân Vật Đằng Phòng nầy chính là Thiền Sư Thọ Ông Tông Bật, vị tổ thứ hai của Diệu Tâm Tự.

No comments:

Post a Comment