Monday, May 23, 2016

Điển tích hay trong chuyện Kiều - Ba Sinh

"Ví chăng duyên nợ BA SINH
Làm chi những thói khuynh thành trêu ngươị"
(Câu 257, 258. Kim Trọng tương tư Kiều)

Dạy rằng: "Hương lửa BA SINH
Dây loan xin nối cầm lành cho ai"
(Câu 2581, 2582. Hồ Tôn Hiến nói với Kiều)

BA SINH: Ba kiếp sống luân hồi của con người theo thuyết nhà Phật là quá khứ, hiện tại và tương laị

Sách Truyền Đăng lục chép: Có một người nằm mộng thấy mình đến một chân núi đá nọ. Ở đó có một nhà sư đang ngồi và trước mặt nhà sư có một cây hương. Nhà sư bảo người nọ rằng: "Cây hương này chính là của ông kết nguyện đấỵ Hương còn cháy mà ông đã trải qua bao đời rồi".

Sách "Cam Trạch Dao" lại có câu chuyện như sau:

Lý Nguyên và Viên Trạch là người đời Đường. Một hôm hai người đi chơi núi Tam Giáp, gặp một người đàn bà gánh nước giếng. Viên Trạch chỉ người đàn bà ấy và nói với Lý Nguyên:
- Người đàn bà ấy là nơi thác thân của tôiụ Mười hai năm sau, tôi sẽ gặp lại anh tại mé ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châụ 

Đêm hôm ấy Viên Trạch mất.

Mười hai năm sau, Lý Nguyên nhớ lời nói của Viên Trạch thưở xưa nên đến ngay nơi hẹn ước của Viên. Đến nơi, Lý Nguyên trông thấy một đứa trẻ chăn trâu hát nghêu ngao rằng: "Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thử thân tuy dị tà'nh trường tồn". (Hồn tinh anh cũ gởi đá ba sinh, thân này tuy khác nhưng tính tình vẫn như xưa). Lý Nguyên biết ngay đứa trẻ chăn trâu ấy chính là Viên Trạch thác sinh.

Duyên nợ ba sinh hay hương lửa ba sinh là ý nói duyên nợ vợ chồng do tiền định

No comments:

Post a Comment