Tuesday, May 24, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tham Thiền đúng là việc làm của đại trượng phu

(Bản Triều Tham Thiền Lục)

Trong bài thơ của Hòa Thượng Tịch Thất Nguyên Quang ( Jakushitsu Genkõ, 1290 - 1367 ) có đoạn rằng :

" Tham Thiền ấy việc đại trượng phu, một mảnh thân tâm thép dũa thành, xem nào xưa kia chư Phật tổ, vọng tưởng đùa chơi sơi chỉ manh".

Trong Bích Nham Lục ( Hekiaganroku ) cũng có câu rằng:

" Phàm muốn kiến lập tôn giáo phi phàm ( Thiền ) phải nên là bậc anh linh hòa kiệt."

Trong câu chuyện của tiên sinh Tây Điền Thốn Tâm ( tức Kỉ Đa Lang ) có đề cập đến việc có người đến hỏi rằng Thiền là gì, tiên sinh Bắc Điều Thời Kính trả lời rằng:

- Nếu như ngươi có dũng khí thì lấy đao đâm vào bụng thử xem!?

No comments:

Post a Comment