Sunday, May 22, 2016

Điển hay tích lạ - Trai Cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi

Trai Cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi

Gỉữa hai nước Yên và nước Triệu thường xảy ra chiến tranh , cuộc sống của nhân dân vô cùng khốn khó . Một ông quan của nước Yên tên là Tô Đại bèn vào triều yết kiến Yên Huệ Vương , nói rằng :

- “ Vừa rồi thần đi từ nhà đến đây , giữa đường lúc qua sông Dịch Thủy , trông thấy một con trai đang nằm trên ven bờ há to miệng vỏ phơi nắng . Bỗng từ đâu bay tới một con cò , nó bước tới , thò cái mỏ dài của mình vào trong miệng vỏ trai để mổ thịt con trai . Con trai lập tức khép chặt hai vỏ lại , kẹp lấy mỏ con cò , hai bên không ai chịu thua . Con trai nghĩ bụng : “Tao nhất quyết không mở miệng , để cho mày chết đói ở đây !.”. Con cò cũng nghĩ bụng : “Hôm nay mày không mở miệng ra , ngày mai mày cũng không mở ra , mày nhất định sẽ phải thành con trai chết !”

Hai con đều kiên trì ý chí chiến đấu của mình , nhất quyết không chịu nhường nhau . 
Đúng lúc đó có một ông lão đánh cá đi tới , ông tiện tay tóm cả trai và cò đem đi .

Ngày nay nước Yên và nước Triệu nếu như không giảng hoà , mà cứ đánh nhau không chịu thôi , thần sợ rằng nước Tần đang thèm thuồng ở bên cạnh sẽ thôn tính nước Yên và nước Triệu giống như ông lão đánh cá bắt con trai và con cò vậy ” .

Yên Huệ Vương nghe Tô Đại nói vậy cảm thấy rất có lý bèn cử Tô Đại sang nước Triệu bàn việc giảng hoà với nước Triệu .

Ý nghĩa: Câu thành ngữ Trai Cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi để chỉ những sự tranh chấp , bất hoà không chịu thôi , kết quả là người khác sẽ được hưởng . 

No comments:

Post a Comment