Wednesday, May 18, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THỜI GIAN ĐỂ HỌC 

Một người trẻ tuổi nhưng là thiền sinh nghiêm chỉnh đã thăm dò ý kiến sư phụ của hắn, và đã hỏi vị Thiền Sư.

"Nếu con cố gắng làm việc chăm chỉ và siêng năng cần cù thì con phải bao lâu để đạt được thiền."

Vị Thiền Sư suy nghĩ về điều này, và rồi trả lời, "Mười năm."

Vị thiền sinh khi đó nói, "Nhưng điều gì nếu con hết sức cố gắng, rất cố gắng và thực sự ghép mình vào để học nhanh -- Vậy thì bao lâu?"

Vị Thiền Sư trả lời, "Vậy thì, hai mươi năm."

"Nhưng, nếu con thật sự, thật sự con làm việc đó. Vậy thì bao lâu?" vị thiền sinh hỏi.

"Ba mươi năm," Vị Thiền sư trả lời.

"Nhưng, con khong hiểu," vị thiền sinh thất vọng nói. "Với mỗi lần con nói con sẽ cố gắng hơn nữa, Sư Phụ nói nó sẽ khiến con kéodài hơn. Tại sao Sư Phụ nói như thế?"

Vị Thiền Sư trả lời, "Khi con có một con mắt trên mục đích, con chỉ có một mắt trên con đường đạo."

No comments:

Post a Comment