Thursday, May 19, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Mưa qua Rêu xanh mướt

(Bản Triều Tham Thiền Lục)

Nhà thơ Hài Cú danh tiếng Ba Tiêu đã bao lần đến tham Thiền với Hòa Thượng Phật Đảnh ở Căn Bổn Tự thuộc vùng Lộc Đảo. Nhân một ngày trời tạnh mưa xuân, Hòa Thượng tự mình đích thân đến thăm Am Ba Tiêu ở vùng Thâm Xuyên, Giang Hộ. Ba Tiêu mừng quýnh chạy ra nghênh đón. Khi vừa mới giáp mặt nhau, Hòa Thượng muốn biết xem Ba Tiêu có chuyện gì bèn hỏi ngay:

-Gần đây có gì không?

-Mưa qua rêu xanh mướt. Ba Tiêu đáp liền.

Nếu như con mắt tâm mà khai mở thì chân như thật tướng (as-it-is-ness) hiển hiện ngay. Chính cảm giác mới mẻ như “mưa qua rêu xanh mướt” không gì hơn là con mắt giác ngộ. Tuy nhiên, Hòa Thượng không dễ gì mà tha cho ngay, bèn tấn công tiếp rằng:

-Như thế nào là Phật pháp trước khi rêu xanh chưa sanh ra?

Có phải chăng đây cũng là diệu nghĩa của “ngọc Côn Lôn đen thui chạy trong đêm” chăng?

Song, quả không hổ danh là Ba Tiêu, người không bị rơi vào động ma tối om như vậy, ông trả lời:

-Ếch nhảy, tiếng nước vang.

Thật quả là khoảnh khắc khai nhãn tài tình.

No comments:

Post a Comment