Sunday, May 15, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Uống trà đi

(Triệu Châu Lục)Hòa Thượng Triệu Châu Tùng Thẩm hỏi hai vị tăng mới đến tham vấn rằng:

- Hai ngươi đã từng đến đây chưa?

- Thưa chưa từng đến.

- Uống trà đi.

Lần khác Hòa Thượng lại hỏi mấy vị tăng mới đến rằng:

- Các ngươi đã từng đến đây chưa?

- Thưa đến rồi.

- Uống trà đi.

Thấy vậy vị Viện Chủ bèn thưa rằng:

- Bạch Hòa Thượng, đối với người mới đến tham học mà Hòa Thượng dạy "uống trà đi" thì không sao cả, còn mấy người trước kia đã từng đến đây rồi sao Hòa Thượng cũng bảo họ "uống trà đi"?

Triệu Châu mới lớn tiếng gọi:

- Thầy Viện Chủ!

- Dạ, Viện Chủ đáp.

- Thầy uống trà đi. Triệu Châu nói.

Như vậy đối với người mới đến hay đã từng đến tham học, Hòa Thượng Triệu Châu đều không phân biệt và mời uống trà. Khi thọ nhận tách trà nầy với vô tâm thì có thể nói rằng vị ấy đã thấu triệt được cốt tủy của Thiền. Như chúng ta cũng đã biết, ngày nay hình thức Cha-no-yu vốn phát xuất từ Trà Lễ trong Thiền Môn. Thiền sư Nhất Hưu Tông Thuần đã Truyền trao nghi thức này lại cho Châu Quang và Thiên Lợi Hưu là người thành công trong việc hình thành nên Trà Đạo.

Chính Lợi Hưu đã từng nói rằng :"Cha-no-yu nghĩa là biết cái gốc của việc chỉ đun nước sôi, khuấy trà rồi uống mà thôi." Nếu như chúng ta quên đi cái gốc mà Lợi Hưu đã từng nhấn mạng thì Trà Đạo không còn ý nghĩa nữa. Tuy nhiên chỉ có mấy chữ chỉ mà thôi ấy cũng không dễ làm.

No comments:

Post a Comment