Friday, May 27, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Ngũ đế tam hoàng là thứ gì?

(Bích Nham Lục)

Khi lần đầu tiên Hoa Viên Thiên Hoàng ( Hanazono Tennõ ) cung thỉnh Đại Đăng Quốc Sư ( Daito Kokushi, 1282 - 1337 ) đến để nghe pháp, vị sứ thần căn dặn Quốc Sư phải mặc đạo phục, ngồi cách bức rèm thưa mà thuyết pháp cho Thiên Hoàng. Quốc Sư ba lần xin được mang y cà sa và ngồi đối diện với nhà vua. Thiên Hoàng cho phep, nhưng khi đối diện với nhà vua thì nhà vua nói rằng:

- Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, nay lại đối tọa với vương pháp.

Quốc Sư đáp ứng ngay:

- Vương pháp chẳng thể nghĩ bàn, nay đối tọa với Phật pháp.

Nghe câu trả lời nầy, Thiên Hoàng tỏ vẻ hài lòng.

Sau khi rời thầy mình là Hòa Thượng Đường Lâm ( Torin ), Hòa Thượng Tuyết Đàm ( Settan ) đến trú tại Chánh Nhãn Tự ( Shogen-ji ) thuộc vùng Y Thâm, Mỹ Nùng ( Mino ), và phương pháp giáo đồ chúng của ông quá nghiêm khắc đến nỗi thiên hạ ghét đặt cho ông tên là Lôi Tuyết Đàm ( Tuyết Đàm Sấm Sét ). Một hôm, Thoại Tuyền Tự ở Khuyển Sơn ( Inuyama ), Vĩ Trương cung thỉnh ông đến thuyết giảng về hành trạng chư tổ. Khi ấy vì có vị Thành chủ Thành Khuyển Sơn ( Inuyama-yo ) đến nghe, được sắp đặt chỗ ngồi trên cao, và còn có tấm rèm thưa treo phía trước.

Thấy vậy, khi vừa mới vào ngồi trên tòa, Tuyết Đàm đã thật sự tuôn sấm sét xuống.

- Kẻ nào sao mà vô lễ thế! Bộ ngồi trong rèm để lựa lọc lựa đề xướng của ta mà nghe sao hả? Đề xướng của ta chẳng có gì để lọc đâu.

Có nghĩa rằng cho dù bậc vương giả đi chăng nữa cũng chẳng là gì cả dưới con mắt của Thiền giả.

No comments:

Post a Comment