Sunday, June 29, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

VÌ CÓ TÔI Ở ĐÂY

Một hôm khi Vân Nham đang pha trà, thì sư huynh là Đạo Ngô bước vào thấy, liền hỏi:
- Trà cho ai đó ?
Vân Nham đáp:
- Có người cần uống.
Đạo Ngô hỏi tiếp:
- Người đó không biết tự làm lấy sao?
Vân Nham đáp:
- Chỉ vì có tôi ở đây.

No comments:

Post a Comment