Sunday, June 29, 2014

Ngày 29-6-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Phút trầm tư nhập sơ thiền

Ai hay bảy tuổi siêu nhiên cõi lòng

NĂM LÊN BẢY TUỔI THÁI TỬ THEO PHỤ VƯƠNG DỰ LỄ HẠ ĐIỀN, NGÀI NGỒI DƯỚI BÓNG CÂY TRẦM TƯ CHỨNG TRÚ SƠ THIỀN

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment