Saturday, June 28, 2014

Ngày 28-6-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Nửa vui Đại Giác ra đời
Nữa buồn không sống đến thời đạo khai
Đạo sĩ Asita (A Tư Đà) đến hoàng cung diện kiến Thái Tử sơ sinh
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment