Monday, June 30, 2014

Ngày 30-6-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Dẫu người hay vật khác chi
Đại bi tâm ấy thương vì chúng sanh
MỘT LẦN THỜI THƠ ẤU THÁI TỬ SIDDATTHA ĐÃ TẬN LỰC CỨU CON CHIM THIÊN NGA BỊ BẮN BỞI HOÀNG TỬ DEVADATTA

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment