Sunday, June 29, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Khi thấy một người làm một chuyện thiện thì chúng ta nên tùy hỉ, khi chúng ta thấy có một cái gì đẹp thì chúng ta nên thưởng thức một cách nhẹ nhàng và trong nhiều hoàn cảnh cố gắng nhìn từ khía cạnh tốt đẹp nhất đừng nhìn tư khía cạnh bi quan nhất. Không phải chúng ta làm như vậy là chúng ta giả tạo, nhưng mà như vầy, có nhiều người bi quan quá, lúc nào cũng nghĩ đến phương diện xấu nhất tệ nhất đáng ghét nhất và lúc nào chúng ta cũng hận đời, lúc nào cũng sân lúc nào cũng phiền não.

Cái giá mà chúng ta trả cho những sự sân những sự phiền não đó là sân tư duy, sân tưởng, sân tầm, nó không lợi ích cho ai hết, nó hoàn toàn không lợi ích cho ai hết, vì vậy chúng ta cố gắng xóa đi.

TT Giác Đẳng - Chánh Tư Duy - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment