Monday, June 30, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Có người thì nghĩ rằng ăn năn là một điều tốt, hối hận là một điều tốt, và nó cũng là sự trừng phạt đích đáng cho những người làm việc ác. Nhưng trong cái nhìn của đạo Phật thì con người thật sự tốt hơn nếu chúng ta tập trú vào việc làm thiện. Và để có thể làm được việc thiện đó thì chúng ta không nên để cho sự hối hận nó ám ảnh, để cho những sự hối hận nó tiếp tục dày xéo tâm hồn của mình, bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể đi xa hơn và làm tốt hơn trong việc phát triển thiện pháp. Người ta nghĩ rằng nếu một người làm ác mà họ hối hận sau đó. Có nghĩa là họ đã đủ khả năng để quay mặt với những việc làm bất thiện của họ. Nghĩa là họ có thể quay đầu để hướng thiện. Thật ra một người đã làm ác mà ý thức được điều đó là điều ác, thì điều đó chắc chắn là tốt rồi. Nhưng nếu người này cứ để tâm cắn rứt dày xéo tâm họ từ ngày này sang ngày khác, cho đến cuối cuộc đời của họ. Thì điều này khiến cho họ không bao giờ có thể phát triển một cái gì khác hơn là cứ ôm lấy mối hối hận không nguôi đó.

TT Giác Đẳng - Sự ăn năn hối hận là điều tốt không? - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment