Saturday, March 29, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sinh Tử

Mình làm việc gì khéo hay không khéo nằm ở chỗ là mình biết chú ý cái gì, chú ý tới đâu. Giả sử như trong đời sống của chúng ta cứ ngồi để lo chuyện thiên hạ, thích nói chuyện người này thế này người kia thế khác, gọi là thích phiếm luận, thích bàn về người này hay, người kia dở, lỗi lầm người này, lỗi lầm người kia. Trong lúc đó chúng ta thay vì thì giờ mình nói chuyện người khác thì mình nên đem sự chú ý đó vào thân và tâm của mình, coi mình có phiền não hay không, và xem mình có ưu điểm gì nhược điểm gì. Đời sống mỗi người đều có 24 giờ, mọi người đều có thời gian giống nhau nhưng có những người sống 24 giờ có lợi ích, còn có những người sống 24 giờ họ sống một cách rất là hoan phí.

TT Giác Đẳng - Kinh Tứ Niệm Xứ - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment