Wednesday, February 26, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Nhưng mà những ai có sống về đời sống tinh thần thì mới hiểu rằng không dễ chút nào hết, nếu người đó không có được pháp hỷ, nếu người đó không có thật sự có nhiều sở đắc, sở chứng, nếu những vị ẩn sĩ đó mà không có lẽ sống riêng cho mình thì những vị đó không thể tồn tại và không thể sống với đời sống an tịch ở nơi hang sâu cùng cốc. Chỉ khi nào mình cho phép mình sống trong hoàn cảnh đó, trạng thái đó thì chúng ta mới thấy được rằng tại sao chúng ta cần một cái nếp sống thật sự để khỏa lấp lại điều sự trống vắng. Chúng ta đạt đến ý nghĩa về sự im lặng thật sự. Sự im lặng ở đây không phải chỉ là thật sự vắng mặt của ồn ào huyên náo bên ngoài, mà chính sự vọng động ở trong tâm hồn của mình và để có được cái trạng thái không vọng động trong tâm hồn của mình, thì Đức Phật Ngài thường chỉ dạy con đường thiền định.

TTGiác Đẳng - Pháp đàm - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment