Thursday, January 30, 2014

Tri Kiến, Giác Ngộ, Minh Triết cho đời sống

THAM THIỀN ĐÚNG LÀ VIỆC LÀM CỦA BẬC ĐẠI TRƯỢNG PHU 
BẢN TRIỀU THAM THIỀN LỤC
Trong bài thơ của Hòa Thượng Tịch Thất Nguyên Quang (Jakushits Genko, 1290-1367)có đoạn rằng:

"Tham Thiền ấy việc đại trượng phu,
một mảnh thân tâm thép giữa thành.
Xem nào xưa kia chư Phật Tổ,
vọng tưởng đùa chơi sợi chỉ manh."

Trong Bích Nham Lục (Hekiganroku) cũng có câu rằng: (Phàm muốn kiến lập tôn giáo phi phàm (Thiền), phải nên là bậc anh linh hào kiệt."

Trong câu chuyện của tien sinh Tây Điền Thốn Tâm (Ki Đa Lang) có đề cập đến việc có người đến hỏi rằng Thiền là gì. Tiên sinh Bắc Điều Thời Kính trả lời rằng: - Nếu như người có dũng khí thì lấy đao đâm vào bụng thử xem !

No comments:

Post a Comment