Thursday, January 30, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Chúng tôi nghe nhiều Phật tử thỉnh thỏang họ muốn tu thiền hay muốn hành đạo nhưng không có điều kiện, những người này luôn luôn có một số lý do và dĩ nhiên là những lý do này đều là những lý do chánh đáng, thí dụ như mẹ già đang đau bệnh không thể đi tu tập được, nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng đa số chúng ta không làm được điều chúng ta gọi là tu tập, bởi tại vì chúng ta chưa thật sự thấy được giá trị, nếu chúng ta thấy được giá trị của chánh pháp thì dù rằng bị ngăn cản năm bảy lớp rào chúng ta cũng cố vượt qua. "Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua ". Nhưng khi chưa cảm nhận thật sự thì chúng ta có một thái độ mà có thể dùng ngôn ngữ dân gian gọi là thái độ chập chờn, chập chờn tức là lãng bãng đi ra đi vào nhưng thật sự chưa có cương quyết, chưa có một quyết định gì gọi là thật sự để chúng ta theo đuổi hết thì điều này là một điều đáng tiếc ở trong cuộc sống của mình.

TT Thích Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú kệ 259 - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment