Friday, March 31, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Giấc Mơ

Trang Tử một triết gia nổi tiếng của đạo Giáo một lần nằm mộng thấy mình hoá bướm bay lượn khắp đó đây. Trong giấc mơ ông đã không nhận thức bản thân của mình là người. Mình chỉ là con bướm. Bất chợt ông tỉnh giấc và thấy ông đang nằm đó, là một con người.

Nhưng mà rồi ông suy nghĩ,

"Có phải trước đây mình là Trang Tử nằm mộng thấy hóa bướm, hay bây giờ mình là bướm mộng thấy hoá Trang Tử?"

No comments:

Post a Comment