Sunday, March 26, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Kinh Sách

Một lần kia có một nhà triết học và là một nhà học giả nổi tiếng ông nhiệt tình học hỏi về thiền trong rất nhiều năm.

Một ngày nọ ông cuối cùng đạt tới giác ngộ, ông đem tất cả những kinh sách của ông ra vườn, và đốt tất cả.

No comments:

Post a Comment