Saturday, March 25, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Âm Thanh Của Sự Im Lặng

Bốn vị tỳ kheo quyết định hành trì thiền tập giữ im lặng không nói trong hai tuần. Vào ngày thứ nhất khi màn đêm phủ xuống, cây nến bắt đầu bập bùng và rồi tắt ngóm.

Vị tỳ kheo thứ nhất nói, "Oh, không! Cây nến bị tắt rồi."

Vị tỳ kheo thứ hai nói, "Có phải là chúng ta không được nói?"

Vị tỳ kheo thứ ba nói, "Tại sao hai sư huynh lại phá vỡ sự im lặng?"

Vị tỳ kheo thư tư cười lớn và nói rằng, "Ha! Chỉ mình tôi là đã không nói."

No comments:

Post a Comment