Wednesday, March 29, 2017

Chuyện cười trong ngày

Xem kịch

- Pavel, cậu làm gì ở đây vậy?
- Một viên chức gặp người đồng nghiệp nơi góc phố.
- Tớ chở bà xã đi xem kịch.
- Sao cậu không vào đi, trễ giờ mở màn rồi?
- Hôm nay tới phiên tớ trông xe...

No comments:

Post a Comment