Thursday, March 23, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Những Tách Trà
Một thiền sinh hỏi Thiền Sư Suzuki Roshi tại sao người Nhật làm những tách quá mỏng và thanh nhã nó quá dễ bể.
 Thiền Sư trả lời:
 "Nó thi` không có nghĩa là quá mỏng manh, nhưng mà là bạn không biết cách sử dụng nó. Bạn phải tự điều chỉnh bạn cho hợp với môi trường với hoàn cảnh, chứ đừng làm ngược lại.

No comments:

Post a Comment