Monday, April 3, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Làm phước thì đừng mong đợi sẽ nhận lại phước 

Một trong những ngôi chùa cổ, nhỏ ở Trung Quộ́c, nhưng ở đó có rất nhiều thiện nam tín nữ đến làm công qủa ,̀ nghe thuyết Phật pháp và cử hành những nghi lễ Phật giáo. Ngôi chùa này rất cần tiền ủng hộ của những người sống trong làng để phát triển.

Một ngày nọ có một tín đồ mang 50 đồng tiền vàng và đưa cho vị sư trụ trì, Trưởng Lão Shing Chu. Vị trụ trì nhận tiền mà không nói gì hết, chỉ chú tâm đến những việc khác.

Thí chủ này không hài lòng, bởi vì 50 đồng tiền vàng cổ Trung Quốc là món tiền lớn, ̣đủ để một gia đình bình thường sống trong vài năm – Thế nhưng vị trụ trì lại nhận một cách thờ ơ không nói gì ngay cả một tiếng cám ơn. Nên anh ta đi theo sư trụ trì và nói.

“ Thưa sư, có 50 đồng tiền vàng trong bao mà tôi mới vừa cúng dường cho chùa”

“Vâng tôi biết” Sư trụ trì trả lời, “lúc mới đến anh có nói với tôi.”

Thí chủ không chịu đựng nổi nữa.

"Nhưng con vừa cúng dường 50 đồng tiền vàng hôm nay,” anh ta lên giọng và nói to lên “ Cả một số tiền lớn, mà sao Ngài không thừa nhận sự cúng dường này ngay cả chỉ nói lời cám ơn?”

Lúc này cả hai đi ngang qua chánh điện của chùa. Vị trụ trì nói “anh cúng dường cho chùa, tại sao tôi phải nói cám ơn? Anh cúng dường để tạo phước cho anh, làm cho bản thân anh an lạc. Nếu anh coi cúng dường như là việc mua bán, thì tôi sẽ cho anh lời cảm ơn cho phải phép của nhà Phật, anh có thể lấy lại món tiền đó mang về nhà. Như vậy từ bây giờ anh có thể coi Đức Phật là đối tác thương mại của anh, không phải là bậc đạo sư của anh”

Phương châm : khi bạn cúng dường, làm phước thì bạn không nên trông mong là sẽ được cái gì.

No comments:

Post a Comment