Monday, April 17, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tìm kiếm Phật 


Một vị tăng sĩ bắt đầu một cuộc hành hương lâu dài để tìm Đức Phật. Sư hết lòng trong nhiều năm cho việc tìm kiếm của Sư cho đến cuối cùng Sư đến một vùng đất được biết là nơi Đức Phật đã sinh sống. Trong khi vượt qua con sông để đến địa hạt này, Sư nhìn ngắm chung quanh cùng với người chèo thuyền. Sư thấy một vật nổi đang trôi về phía họ. Khi vật đó đến gần hơn, Su nhận ra đó là một cái quan tài của người ta. Khi vật đó đến thật gần mà Sư có thể đụng vào nó, Sư bất chợt nhận ra một xác người - nó chính là Sư! Sư hoàn toàn mất tự chủ và thương tiếc cho hình ảnh của Sư, nằm bất động và không có sức sống, trôi giạt dọc theo giòng sông. Ngay lúc đó là khởi đầu sự giải thoát của Sư

No comments:

Post a Comment