Thursday, April 6, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Giác Ngộ 

Một ngày nọ vị Thiền Sư tuyên bố rằng một vị sư trẻ tuổi đã đạt tới cấp cao của sự giác ngộ. Tin này là lý do kích động một vài người. Một vài vị sư đã đi đến gặp nhà sư trẻ. "Chúng tôi nghe rằng sư đã giác ngộ. Có đúng không?" họ hỏi.

"Đúng vậy," nhà sư trẻ trả lời.

"Vậy cảm giác của sư như thế nào?"

"Nghèo nàn hơn bao giờ," vị sư nói.

No comments:

Post a Comment