Wednesday, April 12, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Bởi vì tôi ở đây 

Một vị Sư già đang quét lá tại khuôn viên của một tu viện dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Một vị Sư khác đi ngang qua và hỏi vị Sư già, "Ngài bao nhiêu tuổi?"

Vị Sư già trả lời, "Tôi 77 tuổi."

"Ngài quá lớn tuổi! tại sao Ngài còn làm việc cực nhọc ở đây?"

"Bởi vì tôi ở đây."

"Nhưng tại sao Ngài lại làm việc dưới ánh nắng gay gắt?"

"Bởi vì mặt trời ở tại đó."

No comments:

Post a Comment