Thursday, July 31, 2014

Ngày 31-7-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Sa môn trong chiếc y vàng
Uy nghiêm tướng hảo tịnh an cõi lòng
VƯƠNG PHI YASODHARĀ (DA DU ĐÀ LA) CHỈ CHO RĀHULA (LA HẦU LA): “VỊ SA MÔN TƯỚNG HẢO QUANG MINH DẪN ĐẦU CHÍNH LÀ THÂN PHỤ CỦA CON
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment