Monday, July 28, 2014

Ngày 28-7-2014 Khởi Nguồn Chánh Phap

Trí nhân gặp được đạo mầu
Một lời cũng đủ bắt cầu qua sông
SĀRĪPUṬṬA (XÁ LỢI PHẤT) HẠNH NGỘ TÔN GIẢ ASSAJI, CHỈ NGHE MỘT CÂU KỆ MÀ ĐẠI NGỘ. SAU ĐÓ TRỞ THÀNH THƯỢNG THỦ THINH VĂN ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment