Wednesday, July 31, 2013

Những câu chuyện ngụ ngôn hay

Hươu và ngựa

Hươu lấy sừng húc ngựa và đuổi ngựa ra khỏi cánh đồng. Ngựa về với người, xin người che chở. Người bảo vệ ngựa, đuổi hươu đi song lại đóng hàm thiếc, yên cương lên ngựa. Khi hươu bị đuổi đi, ngựa bèn thưa:
- Xin cám ơn người, bây giờ xin người thả tôi ra.
Nhưng người bảo:
- Không, bây giờ thì ta biết rõ là mi sẽ cần cho ta rồi.
Và người không thả ngựa đi.

No comments:

Post a Comment