Thursday, June 8, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Khi Mệt

Một thiền sinh hỏi Thầy của anh.

"Thưa Thầy, cái gì là sự giác ngộ?"

Vị thiền sư trả lời,

"Khi đói, thì ăn. Khi mệt, thì ngủ."

No comments:

Post a Comment