Wednesday, June 21, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TỤNG KINH

Một người nông dân thỉnh một Thầy thuộc giáo phái Tendai về tụng kinh cho vợ, người vừa mới qua đời. Sau khi tụng kinh đã xong, người nông dân hỏi: "Thầy có nghĩ rằng vợ tôi sẽ được phước vì việc này không?"
"Không những chỉ vợ anh, mà tất cả chúng sinh hữu tình đều được hưởng phước trong việc tụng kinh," Thầy trả lời.

"Nếu thầy nói mọi chúng sinh hữu tình đều được hưởng phước," người nông dân nói, "vợ tôi có lẽ rất yếu đuối và những người khác sẽ dành mất phần của bà ấy, tranh phần phước mà bà ấy đáng lẽ được hưởng. Cho nên xin thầy làm ơn chỉ tụng kinh cho bà ấy thôi."

Vị Thầy giải thích rằng mong ước của một người Phật tử là hồi hướng phước báu và công đức cho tất cả mọi chúng sinh.

"Đó là một lời dạy cao thượng," người nông dân kết luận, "nhưng xin Thầy hãy cho một ngoại lệ. Tôi có một người hàng xóm hắn thô lỗ và xấu ác với tôi. Chỉ xin thầy loại bỏ tên đó ra khỏi thành phần chúng sinh hữu tình kia vậy."

No comments:

Post a Comment