Saturday, June 24, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

SỰ NẮM GIỮ TÁNH KHÔNG 

Sekkyo nói với một vị tu sĩ của ông ta, "Con có thể nắm giữ sự trống không không?"

"Con sẽ cố gắng," vị tu sĩ trả lời, và vị tu sĩ đã chum bàn tay vào trong không khí.

"Điều đó không tốt," Sekkyo nói. "Con không nắm được gì ở đó!"

"Thưa Sư Phụ," vị tu sĩ nói, "làm ơn chỉ con cách nào tốt nhơn."

Ngay sau đó Sekkyo nắm mũi của vị tu sĩ và giật mạnh nó.

"Úi!" vị tu sĩ la lên. "Ngài làm đau con!"

"Đó là cách để nắm giữ tánh không!" Sekkyo nói.

No comments:

Post a Comment