Friday, June 2, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thiền Là Gì ?

Tia chớp loé sáng 
Tia lửa phun ra 
Trong một cái chớp mắt của bạn
Bạn bỏ cơ hội nhìn thấy chúng."

Câu truyện theo truyền thuyến đạo Hindu về một con cá hỏi con cá kia: "Tôi luôn luôn từng nghe nói về biển cả, nhưng nó là gì? nó ở đâu?"

Con cá kia trả lời: "bạn sống, bạn di chuyển, và sự hiện hữu của bạn là biển. Biển ở trong bạn và không trong bạn, bạn làm lên biển, và bạn sẽ kết thúc trong biển. Biển chung quanh bạn như là bạn, là sự hiện hữu của chính bạn."

Do đó câu trả lời chính xác cho câu hỏi "Thiền là gì?" Thì là câu trả lời bạn tự kiếm được

No comments:

Post a Comment