Wednesday, June 14, 2017

Chuyện cười trong ngày

15-5=?

Giờ toán cô giáo hỏi:

- Có 15 học sinh kéo nhau ra sông. Trong đó, 5 em bị bố mẹ cấm không được tắm sông. Vậy có mấy em xuống tắm?

- Cả lớp đồng thanh trả lời: Mười lăm!

No comments:

Post a Comment