Friday, November 29, 2013

Những câu chuyện ngụ ngôn hay

Mụ đàn bà và con gà mái

Gà mái nọ mỗi ngày đẻ một trứng. Mụ chủ của nó nghĩ là cho gà ăn nhiều hơn, nó sẽ đẻ hai trứng một ngày. Mụ làm như vậy. Nhưng gà béo ú ra và hoàn toàn tịt đẻ.

No comments:

Post a Comment