Saturday, May 30, 2015

Chuyện cười trong ngày

Nơi an lành 

Người đệ tử : Xin Thầy chỉ cho con nơi an lành tịch mịch.

Thiền Sư : Nếu ta chỉ cho ngươi nơi đó, thì chốn đó không còn an lành tịch mịch nữa. 

No comments:

Post a Comment