Wednesday, November 26, 2014

Ngày 26-11-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ tính kể từng ngày

BÀ LA MÔN MAHĀSĀLA VỐN LÀ MỘT ĐẠI PHÚ GIA NHƯNG SAU NGHÈO KHỔ VÌ BỊ CON BẤT HIẾU SANG ĐOẠT TÀI SẢN. ĐỨC PHẬT GIÚP VỊ NẦY CẢM HÓA CON CỦA MÌNH BẰNG BÀI KỆ.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center.

No comments:

Post a Comment