Tuesday, November 25, 2014

Chuyện cười trong ngày

Quảng cáo độc !

Một cửa hàng kính thuốc:

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Để bảo vệ cho tâm hồn của bạn, hãy lắp kính vào cửa sổ".

No comments:

Post a Comment