Sunday, March 31, 2013

Mỗi Ngày Trầm Tư Về Sinh Tử

Chiêm Nghiệm và Thực Tập Phật Pháp


Chúng sanh tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thì ý nghiệp là quan trọng nhất, bởi vì ý nghiệp tốt hay xấu thì chính hành vi và lời nói nó sẽ trở thành thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, một người cố ý hành động, cố ý nói với tâm ý tốt hay xấu thì nó sẽ phát sanh lên quả theo tánh cách thiện hay ác đó, cho nên ý quan trọng vô cùng.

      TT Trí Siêu – Kinh Pháp Cú  - kệ ngôn 02 - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment