Friday, March 29, 2013

Mỗi Ngày Trầm Tư Về Sinh Tử


Chiêm Nghiệm và Thực Tập Phật Pháp

Trong Phật giáo Đức Phật rất quan tâm với việc thân cận với bạn lành. Sự thân cận với bạn lành sẽ hỗ trợ cho tòan bộ đời sống phạm hạnh. Bạn lành ở dây chúng ta cần được hiểu như Đức Phật là bạn lành đối với chúng sanh. Các bậc Thinh Văn, A la Hán hay các bậc thánh hữu học là bạn lành, thậm chí những phàm nhân nhưng có những đặc tánh tốt, những đặc tánh thiện, đặc tánh trí tuệ. Những người đó cũng được xem như là bạn lành. 

Và vì sao mà chúng ta nói thân cận với bạn lành xem như một sự nâng đỡ cho tòan bộ đời sống phạm hạnh là bởi vì khi chúng ta được thân cận với bạn lành thì chúng ta sẽ được học hỏi những điều hay, chúng ta sẽ được ảnh hưởng những điều tốt và nhất là chúng ta sẽ đựơc thực hành theo những gì mà người bạn lành đã khuyên nhắc chúng ta, khiến cho đời sống phạm hạnh này càng được sự tiến hóa. 

Đây là một điều hết sức quan trọng, nên chi người Phật tử chúng ta hãy chọn bạn mà chơi để chúng ta được sự an lạc, tiến hóa. Nếu chúng ta không khéo lựa bạn mà chơi nhầm với những người ác, xấu, bất thiện thì như vậy nó sẽ làm suy sụp đời sống phạm hạnh của chúng ta. 

TT Trí Siêu - Kinh Pháp Cú kệ 78 - Minh hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment