Saturday, May 13, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÍNH CHẤT RỖNG KHÔNG 

Vị hoàng đế, một người mộ đạo Phật, mời vị Thiền Sư nổi tiếng đến hoàng cung để thỉnh một vài câu hỏi về đạo Phật.
"Cái gì là chân đế cao qúi nhất của học thuyết thần thánh của Phật giáo?" vị hoàng đế hỏi.
"Tính chất rỗng không rộng lớn...... và không có dấu tích gì về thần thánh," vị Thiền Sư trả lời.
"Nếu ở đó không có tính chất thần thánh," vị hoàng đế nói, "vậy Ngài là ai và là gì?"
"Tôi không biết," vị Thiền Sư trả lời

No comments:

Post a Comment