Monday, May 15, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

PHÉP LẠ NHỎ BÉ 

Trong lúc Bankei thuyết pháp yên ổn cho những đệ tử của mình, buổi thuyết pháp của ông gián đoạn bởi một tu sĩ Shinshu người tin vào phép lạ và sự cứu vớt linh hồn qua việc chú niệm lời thánh. Bankei không thể tiếp tục bài pháp của mình, ông hỏi vị tu sĩ là ông ta muốn nói điều gì.

Vị tu sĩ khoe "vị sáng chủ của đạo giáo chúng tôi, đứng bên một bờ của một giòng sông với cây bút lông trên tay ngài. Người đệ tử của ngài đứng bên bờ ở phía bên kia dơ một tờ giấy. Và vị sáng chủ đã viết chữ A Di Đà lên tờ giấy bên kia bờ sông xuyên qua không gian! Ông có thể làm được một việc thần diệu như vậy không?"

"Không," Bankei trả lời, "Ta chỉ có thể làm một việc thần diệu nhỏ nhoi. Giống như; Khi ta đói, ta ăn. Khi ta khát, tôi uống. Khi ta bị xúc phạm, ta tha thứ." 

No comments:

Post a Comment