Wednesday, May 17, 2017

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Dê đen và Dê trắng 

Hai con dê qua cầu. Dê đen đi đằng này lại. Dê Trắng đi từ đằng kia sang. Cầu rất bé. K con nào chịu nhường con nào. Chúng xông vào húc nhau. Bỗng có tiếng Ễnh ương vang lên..." Hai anh hãy ôm lấy nhau...xoay một vòng...là cả hai cùng sang được"...

Bài học rút ra ProK nhớ k chính xác câu nói đó lắm...đại loại là nhiều khi cần bắt tay hợp tác sẽ được việc hơn là đấu tranh mù quáng!

No comments:

Post a Comment