Sunday, July 9, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KẺ CẮP

Vào thế kỷ 12 vị thiền sư Geshe Ben đã nổi tiếng về tánh hào hiệp và tánh liêm chính.

Một lần, trong lúc đi khất thực, một gia đình Phật tử mộ đạo đã thỉnh Ngài tới nhà của họ để cúng dường trai tăng. Ngài rất đói bụng thấy rằng Ngài đã khó khăn chờ đợi trong khi vị gia chủ đang ở một nơi nào đó chuẩn bị bữa ăn. Với sự kinh ngạc hoàn toàn của ông thấy chính ông đã ăn cắp thực phẩm trong hũ khi không ai nhìn thấy. Geshe Ben một cách bất ngờ la lớn lên "Kẻ cắp!Kẻ cắp! Ta đã bắt được quả tang."

Vị gia chủ của ông chạy nhanh vào phòng thấy ông đang mắng nhiết chính ông và đe dọa bàn tay của ông sẽ bị chặt bỏ nếu mà hành động như thế lần nữa.

No comments:

Post a Comment