Sunday, July 16, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CÁI ĐẬP CUỐI CÙNG.


Tangen đã học với Sengai từ thời thơ ấu. Khi anh ta 20 tuổi anh muốn rời thầy của mình và đến tham quan những vị thầy khác để so sánh sự học hỏi, nhưng Sengai đã không cho phép anh làm chuyện này. Mỗi lần Tangen gợi ý, Sengai đã gõ vào đầu anh.

Cuối cùng Tangen nhờ vị sư huynh tới năn nỉ sự cho phép của Sengai. Vị sư huynh này đã năn nỉ và rồi báo cáo cho Tangen: "Đã được dàn xếp. Tôi đã bố trí cho sư đệ để bắt đầu cuộc du hành ngay bây giờ."

Tangen đến gặp Sengai để cám ơn ông đã cho phép anh. Vị thiền sư trả lời bằng cách gõ lên đầu anh nữa.

Khi Tangen cho sư huynh biết điều này vị sư huynh nói: "Nguyên nhân gì? Sengai không có lý do gì mà đã cho phép và rồi lại thay đổi ý của ông. Để ta nói với ông ấy." Và anh ta đi đến gặp sư phụ.

"Ta đã không hủy bỏ lời hứa," Sengai nói. "Ta chỉ muốn cho anh ta một cái đập cuối cùng vào đầu, để khi anh ta trở lại sẽ giác ngộ và ta không thể khiển trách anh ta một lần nữa."

No comments:

Post a Comment