Thursday, July 6, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

SỰ CÂN ĐỐI CHÍNH XÁC.

Sen no Rikyu, là một trà sư, muốn treo một giỏ hoa trên một cây cột. Ông nhờ một người thợ mộc giúp ông, hướng dẫn người thợ đặt nó cao hơn một chút hay thấp hơn một chút, để phía bên phải hay bên trái, cho đến khi ông ta tìm được chính xác điểm đúng.

"Đó là chỗ thích hợp," cuối cùng Sen no Rikya nói.

Người thợ mộc, để thử vị trà gia, đánh dấu vị trí và rồi anh ta giả bộ quên. Có phải chỗ này không? "Có phải chỗ này không, có thể?" người thợ mộc tiếp tục hỏi, chỉ nhiều nơi khác nhau trên cây cột.

Nhưng cảm nhận của vị trà sư về sự cân đối thật là chính xác đến nổi cho đến khi người thợ mộc tìm lại vị trí chính xác trước thì mới được chấp nhận

No comments:

Post a Comment