Monday, July 10, 2017

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

SỰ ĐẾN.

Trên đường tới thăm viếng bờ biển miền đông, Suzuki Roshi đã tới địa điểm hội nghị của Cambridge Buddhist Society thấy được mọi người dọn dẹp kỹ càng ở phía trong để chuẩn bị cho ngày thăm viếng của ông ta. Họ đã ngạc nhiên nhận ra ông, bởi vì ông đã viết thư rằng ông sẽ tới vào ngày sau đó. Ông sắn tay áo của ông lên và cứ nhất định đòi gia nhập sự chuẩn bị "cho một ngày đến rất quan trọng của tôi."

No comments:

Post a Comment