Sunday, July 9, 2017

Chuyện cười trong ngày

Tại sao con đực có bờm

- Đố em con nào con đực con nào con cái?

- Con đực là con có bờm.

- Thế tại sao con đực có bờm mà con cái không có bờm?

- …?

- Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đấy.

No comments:

Post a Comment